Heisenberg

Maslows behovstrappa

Abraham Maslow är känd som en av den moderna psykologins fäder. Hans mest banbrytande forskning var kring motivationsteori där hans behovstrappa eller behovshierarki är väldigt känd. Teorin handlar om motivationen hos människor och nämner behov i fem nivåer.

Maslows behovstrappa innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. När vi rör oss mellan stadierna handlar det inte bara om att klättra uppåt i hierarkin, utan en person kan flytta sig mellan dem och stanna kvar på någon av nivåerna.

Det är en teori som än idag används som underlag inom flera olika forskningsfält som exempelvis psykologi, personal och marknadsföring. I arbetet med att ta fram behovstrappan bröt han också ny mark genom att förena forskning från flera olika discipliner vilket var unikt på den tiden. Tidigare hade forskningen tenderat att vara rätt ”enögd” och det var ovanligt att någon tittade utanför det egna smala fältet och sammanfogade teorier till en bredare helhet.

Innehållsförteckning

Maslows behovstrappa

Abraham Maslow lade först fram sin idé om en behovstrappa, eller behovshierarki, i en artikel publicerad i tidsskriften Psychological Review. Senare utvecklade han teorin vidare och publicerade en bok, Motivation and Personality, som gjorde honom och hans idéer berömda.

Modellen handlar framförallt om mänskliga drivkrafter vilket har gjort att teorin blivit väldigt populär inom ledarskap. Den ger ledtrådar kring vad som motiverar människor och hur man är en effektiv ledare.

Hur du hittar ny motivation [2022]

Känns det som din utveckling nått en platå? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta din inre motivation och känna en större tillfredsställelse mellan jobb och privatliv. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Nivåer i trappan

Maslows behovstrappa, eller behovspyramid, börjar med en bas som du sedan kan röra dig upp ifrån när ett steg är uppfyllt.

maslows behovstrappa

I pyramiden finns fem nivåer (fem olika behov).

  1. Fysiska (basala) behov: luft, mat, vatten, sex, sömn, etc.
  2. Trygghet: hälsa, välmående, ekonomisk stabilitet, jobb, etc.
  3. Kärlek, gemenskap och samhörighet: kärlek, intimitet, vänskap, familj, samhörighet, etc.
  4. Uppskattning: självkänsla, självförtroende, framgång, respekt osv.
  5. Självförverkligande

Maslow menar att det är dessa behov som motiverar människor. Det innebär att mänskliga beteenden i huvudsak drivs av en önskan av att tillfredsställa fysiska och psykologiska behov. Det är enkelt att förstå de fyra lägsta behovsnivåerna, som Maslow kallar ”bristbehov” (D-behov).

Sedan blir behoven mer abstrakta ju högre upp vi rör oss. Toppnivån handlar om självförverkligande, som Maslow kallar ”tillväxt-behov” (B-behov). Det handlar om förverkligandet av en persons sanna potential, personliga tillväxt och toppupplevelser. En önskan att åstadkomma allt man kan och bli det mesta man kan vara.

Över självförverkligande hamnar självtranscendens som inte tillhörde den ursprungliga modellen och förklaras längre ner. Maslows teori går ut på att man måste uppfylla de lägre behoven innan man kan nå en högre nivå. Vi kan inte jobba på vårt självförverkligande om vi inte känner uppskattning. Om vi är hemlösa och utfattiga är vår huvudsakliga motivation mat för dagen och inte kärlek och gemenskap.  Formulärets nederkant

Tillväxt-behov är inte ett resultat av att något saknas, utan kommer från en önskan att växa som person. När dessa tillväxt-behov är uppfyllda kan man kanske nå den högsta nivån som kallas självförverkligande.

Varje individ är kapabel och har en önskan att röra sig uppåt i behovshierarkin. Ibland kan dock framsteg störas av misslyckanden att möta behov på lägre nivåer i hierarkin. Olyckor, skilsmässa, arbetslöshet och liknande händelser kan få en individ att röra sig både upp och ned i behovstrappan. Alla kommer inte röra sig enkelriktat utan kan röra sig både fram och tillbaka mellan de olika behovsnivåerna.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Använda Maslows behovstrappa i praktiken

Du kan ha stor användning av Maslow när du arbetar med ditt ledarskap. Genom att förstå vad det är som fattas dina medarbetare kan du sätta in olika motiverande insatser beroende på vilket steg av trappan de befinner sig på. Det finns alltid inslag av gruppdynamik i Maslow-trappan, framförallt när något inte fungerar bra. Om det till exempel finns många underliggande konflikter i gruppen som inte är lösta kommer det bli problem.

Maslows behovstrappa är som de flesta psykologiska teorier inte heltäckande eller universell. Alla människor fungerar olika vilket gör att de också behöver olika saker för att motiveras. Vissa kan se sina jobb som ett kall, där de arbetar för att nå en nivå av självförverkligande.

Andra drivs framför allt av gemenskap, att träffa kollegorna och snacka runt vid fikabordet. Ytterligare vissa andra ser arbetet som en del av del första steget på trappan och inte så mycket mer. De är framförallt där för att tjäna pengar så de kan köpa mat och betala sin hyra.

I texten nedan går vi igenom hur behovstrappan fungerar och hur du kan arbeta med ditt ledarskap för att hjälpa dina medarbetare till högre nivåer.

Fysiska behov

I Maslows behovspyramid är de grundläggande behoven motsvarande de som krävs för basal överlevnad. Föda, eld och tak över huvudet. Om behoven inte är uppfyllda kan det hota individens överlevnad.

De flesta som bor i ett modernt samhälle som Sverige med tak är huvudet har dessa behov väl uppfyllda. Men det finns ett antal saker du kan göra som anspelar på dem. Kanske främst för att undvika att hamna i en situation där någon upplever att de grundläggande behoven är hotade på samma sätt som grottmänniskorna gjorde.

Trygghet

Trygghet definieras som:

  • Säkerhet – ett liv fritt från hot
  • Ekonomisk trygghet
  • God hälsa
  • Socialt skyddsnät, personer som kan hjälpa en vid sjukdom eller liknande

När ditt grundläggande behov med mat, vatten och tak över huvudet är uppfyllt är nästa nivå trygghet. Det här är fortfarande ett grundläggande behov som handlar om överlevnad. En försörjning, dörr att låsa bakom sig och en trygghet för att det går att släppa iväg barnen ensamma till skolan. Vi behöver ha en grundläggande trygghet och ekonomi i våra liv innan vi kan nå en högre nivå.

Det som kan orsaka problem på den här nivån handlar om båda personliga faktorer och omvärlden. Om det finns risk att bli av med jobbet för någon som saknar buffert och trygghet kan personen halka tillbaka till lägre nivåer i Maslows behovstrappa. Samma sak kan även inträffa vid en skilsmässa, krig, oroligheter med mera. En person som upplever att deras trygghet är hotad kommer sannolikt inte vara en bra förälder. Allt går istället ut på att försöka komma till ett ställe där personen känner sig trygg.

Kärlek, gemenskap och samhörighet

När en person känner sig trygg med sin levnadsmiljö kan den därefter ta steget upp till nästa nivå. Här handlar det om trygghet i gruppen. Att känna att man är behövd och omtyckt och har ett positivt laddat socialt sammanhang. Det här behovet kan uppfyllas av många olika typer av grupperingar: arbetslaget, familjen, vänskapskretsen eller i föreningslivet. Om en person får behovet uppfyllt på annat håll behöver den inte nödvändigtvis känna den djupa gemenskapen på jobbet, utan kan må bra ändå.

Uppskattning

Maslow identifierade två olika nivåer av uppskattning. En högre och en lägre. De fungerar på delvis olika sätt och har olika betydelse för hur en människa agerar och vad den söker just nu.

Den lägre nivån handlar i grunden om hur en person förhåller sig till sina medmänniskor, eller snarare hur de förhåller sig till en själv. På den lägre nivån av uppskattning letar en person bekräftelse av andra. Man vill ha uppskattning och respekt för den man är eller för det man gör. En person som befinner sig på den lägre nivån söker gärna status och uppmärksamhet på ett ”se mig, hör mig”-sätt.

Den som befinner sig som sökande på den högre nivån fokuserar istället inåt. Personen ifråga vill känna sig duktig och skapa självrespekt. En person som befinner sig på den här nivån söker sällan hjälp och försöker också sällan imponera på andra med sina prestationer.

Det som är belönande för en person på den högre nivån av uppmärksamhet är självrespekt, att vara nöjd med det man gör. Att misslyckas med att hitta sin plats på den högre nivån kan istället leda till mindervärdeskomplex eller en känsla av att man inte duger.

Initialt såg Maslow de två olika nivåerna som separata enheter, men omvärderade sedan detta och kom fram till att de är tätt sammanknutna. En person som får uppskattning av andra får också bättre självförtroende vilket i sin tur gör personen bättre.

Självförverkligande

Självförverkligande är den högsta nivån i Maslows trappa (självförverkligande kallas individuation av Carl jung). Det ska sägas att det inte är alla människor som någonsin når hit, och om du har gjort det kan du skatta dig lycklig. När du är på nivån av självförverkligande handlar det om mer andliga behov, med andra ord saker som inte alltid går att ta på.

Du kan därmed uppfylla självförverkligandet på flera olika sätt. Genom att se dina barn växa som människor och lösa nya saker under din ledning. Genom att till exempel vara innovativ på arbetsplatsen, eller använda dina kunskaper till att coacha yngre personer du arbetar tillsammans med. På liknande sätt kan det också handla om sådana saker som att få tid över till att meditera eller utveckla dina konstnärliga färdigheter.

Anledningen till att det är så svårt att nå detta stadie är för att du inte kan komma hit utan att helt och fullt ha uppfyllt de tidigare stegen i trappan. Det är viktigt att veta att behovspyramiden i sig inte säger något om hur man är som människa. En person som befinner sig i självförverkligandefasen kan till exempel upplevas som självupptagen och ha kort sagt svårt att förstå andra som brottas med problem relaterade till de tidigare stegen.

Maslow och Självtranscendens

När Abraham Maslow inledningsvis utvecklade modellen för behovstrappan, beskrev han flera egenskaper hos självförverkligade människor, för att senare inse att de egenskaper representerade självtranscendenta människor. Några år före sin död kom han med ännu en nivå av mänskliga behov – självtranscendens.

Självtranscendens handlar om att transcendera (eller stiga över) egot och relatera till det som är större än jaget. I enklare termer är det insikten om att du är en liten del av en större helhet. Min övertygelse är att Maslow menar att den här nivån är uppvaknandet (frihet från lidande).

Människor behov under coronapandemin

När vi genomgår coronapandemin och världen slängs omkull, så kan det vara svårt att greppa Maslows behovstrappa. Eftersom du läser det här har du troligtvis uppnått en ”högre” nivå tidigare.

För medvetna människor finns inget annat val än att sträva efter de högre nivåerna. Externa faktorer och utmaningar som pandemier kan tillfälligt föra ner behoven till lägre nivåer, men bara tillfälligt. De som tidigare upplevt en högre nivå kommer aldrig gå med på att förlora den känslan.

Låt mig förklara med ett exempel. När världen rullar på och allting går bra kan högre värden enkelt fejkas i ett försök att visa falska värderingar som äkta. De flesta som köpte en Tesla gjorde det inte på grund av miljöfrågan, utan som en statussymbol. På samma sätt hör vi om olika högre ”ledare” som missbrukar sina positioner och visar att deras handlingar inte drivs av deras anhängares bästa utan snarare av status, pengar och tillfredsställelse av sig själva.

Som Maslow påpekade kommer människor som upplevt högre värden att behålla dem – och försöka komma tillbaka till dem så snart omständigheterna tillåter. Även om många blivit hårt påverkade av pandemin har resan börjat att återvända till högre värden igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Personliga värderingar 2.0

Nästan klar! Skriv ditt namn och e-postadress så skickas PDF-guiden automatiskt till din e-post

Hur du hittar ny motivation [2022]

Känns det som din utveckling nått en platå? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta din inre motivation och känna en större tillfredsställelse mellan jobb och privatliv. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.