Heisenberg

Personlig utveckling – hitta din väg och förverkliga din fulla potential

Personlig utveckling är en spännande process som pågår under hela livet. Det är ett sätt för människor att utvärdera sina kunskaper, tänka igenom sina vägval och sätta upp mål för att förverkliga sin maximala potential.

När man utvecklas och växer som individ stöter man på kunskap, idéer och information som är värdefull att dela med andra. Den här sidan hjälper dig identifiera vart du befinner dig i din personliga utveckling och påbörja din transformation.

Innehållsförteckning

Vad innebär personlig utveckling?

Personlig utveckling handlar i grund och botten om att bli den bästa versionen av dig själv. Ett av de bästa, men också det mest utmanande besluten du kan ta, är att fokusera på din personliga utveckling. Den personliga utvecklingen kan bland annat inkludera nedanstående moment:

 • Öka din självmedvetenhet
 • Lära dig nya kunskaper
 • Förbättra din självkänsla
 • Utveckla dina styrkor eller talanger
 • Förbättra ditt jobb och karriär
 • Öka din självkännedom
 • Förbättra din hälsa
 • Uppfylla dina mål och ambitioner
 • Bygga bättre relationer
 • Självförverkligande

Att bli den bästa versionen av dig själv och nå din fulla potential, är inte något som sker över en natt, eller efter du läst den senaste självhjälpsboken av Tony Robbins. Den som vill utveckla sina förmågor behöver förstå att det är en lång process som kräver dedikation och vilja.

Personlig utveckling: Hur du skapar goda vanor & bryter dåliga

Varför är det så att 4 % lyckas medan 96 % misslyckas. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla goda vanor, självdisciplin och visar hur du vinner (utan att ens försöka). Den är gratis. din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Maslows behovstrappa

När vi talar om personlig utveckling och det självförverkligandet, är det svårt att inte ta hänsyn till Maslows behovstrappa. Den här psykologiska modellen förklarar vilka behov människor har. Hans teori bygger i korthet på att vi redan från födelsen har våra behov för utveckling inprogrammerade.

De fem behoven ser ut såhär (1 är längst ner i trappan och 5 i toppen):

 • Basala behov: luft, mat, vatten, sex, sömn, etc.
 • Trygghet: hälsa, välmående, ekonomisk stabilitet, jobb, etc.
 • Kärlek och gemenskap: kärlek, intimitet, vänskap, familj, samhörighet, etc.
 • Uppskattning: självkänsla, självförtroende, framgång, respekt osv.
 • Självförverkligande

De första fyra lägsta behovsnivåerna kallas bristbehov och toppnivån kallas växtbehov.

Bristbehov (steg 1 – 4)

De första fyra lägsta behovsnivåerna kallas bristbehov. Bristbehoven är de nödvändigaste behoven som behöver bli tillfredsställda innan växtbehoven kan tillfredsställas.

Steg 1 – 2: Överlevnad (”Jag har inte tillräckligt”)

I de två första nivåerna i behovshierarkin har vi de fysiologiska behov och trygghetsbehov som krävs för vår överlevnad. Det gäller mat, vatten, syre, skydd, temperatur, sex, sömn och motion. Det gäller även säkerhet inom hälsa, jobb, pengar, rutiner och bekantskap.

Om man inte uppfyller det här bristbehovet leder det till rädsla för att man inte har tillräckligt. Detta leder till kontroll, dominans, försiktighet, girighet, utnyttjande, våld, skada och så vidare.

Steg 3: Relationer (”Jag är inte älskad”)

I den tredje nivån har vi kärlek och gemenskap. Känslan av att känna sig socialt accepterad, känna tillhörighet samt att känna sig älskad och tillit gentemot andra. Det handlar så klart om familj och vänner, lojalitet och respekt.

Om man inte uppfyller det här bristbehovet leder det till rädsla för att inte vara älskad. Detta leder i sin tur till avundsjuka, skuld, diskriminering, manipulation etc.

Steg 4: Uppskattning (”Jag räcker inte till”)

I fjärde nivån har vi uppskattning. Det handlar om att känna en känsla av egenvärde, självförtroende, kompetens och självtillit, självförtroende och självrespekt. Att man är kompetent och får respekt av andra socialt, inom familj, jobb och bland vänner.

Om man inte uppfyller det här bristbehovet leder det till rädsla för att inte räcka till. Detta leder till strävan för makt, auktoritet, status, prestige etc.

Lista med negativa känslor

Bristbehoven som rangordnas i stegen 1 – 4 leder till rädsla och negativa känslor som nedanstående.

AvskyFörsummadMissnöjeSorg
AvundsjukaFörtryckNedslåendeStolthet
AvvisadFörtvivlanNedstämdStress
BekymradFörvirringNegativitetStörd
BestörtningFörödmjukelseNervositetStött
BesvikelseGalenhetNobbadSvag
BitterhetGirighetObehagSvartsjuka
ChockGrinighetOlyckligSårbar
DepressionGrymhetOndSlö
DomineradeHatOroTomhet
DysterhetHjälplöshetOsäkerhetTrots
EnsamhetHämndlystenhetOtillräcklighetTrumpen
EnvishetHänsynslöshetOtålighetTrötthet
FalskhetIllamåendePanikTveksam
FarhågaIlskaParanoiaTvång
FastIrritationParanoidUndergiven
FeghetIsolationPessimismUppgivenhet
FruktanKontrollPlågadUpprördhet
FrustationLathetRasandeUtanförskap
FöraktLidandeRädslaUttråkad
FörlägenhetLikgiltighetSkamVånda
FörnedringMaktlöshetSkuldÅngest
FörnekelseMisslyckandeSmärtaÖverväldigad

Växtbehov

Toppnivån i behovshierarkin kallas växtbehov, vilket är behovet att växa som människa. Det är ett behov som inträder när bristbehoven är tillfredsställda och inleder ett självförverkligande.

Steg 5: Självförverkligande

Den första delen av självförverkligande handlar om personlig transformation. Det här steget handlar om att släppa alla rädslor och hitta modet att våga växa och utvecklas. Det kan förklara anledningen till att du läser den här artikeln om personlig utveckling istället för skvallertidningen.

Här byts bristbehoven ut mot växtbehov som lärande, självförbättring och personlig utveckling. Den stora skillnaden är att de lägre behoven i steg 1 – 4 drivs av rädslan för att inte ha tillräckligt, inte vara älskad eller uppskattad. I steg 5 går du från rädsla till kärlek och från brist till överflöd.

Steg 6: Självtransdendence

Maslow började vidareutveckla sin modell men hann inte riktigt klart innan sin död. Den här nivån handlar om att hitta mening i sin existens. Här drivs du inte längre av brist på mening i din existens, utan av tillväxt och att hitta mening. Det handlar om att leva ditt sanna jag och göra skillnad i världen, samtidigt som du hjälper andra än dig själv.

Lista med positiva känslor

Växtbehoven som rangordnas i stegen 5+ leder till kärlek och positiva känslor som nedanstående.

AffektionFörlåtelseKompetensSpänning
AltruismFörnöjdhetKreativitetStark
AnspråkslöshetFörtjustKärlekStolthet
AttraktionFörtroendeLugnSyfte
AvslappnadFörtrollelseLustSympati
BefogenhetFörväntningLyckaTacksamhet
BekvämlighetFörälskelseLättnadTillbedjan
BelåtenhetGenerositetMedkänslaTillfredsställelse
BeslutsamhetGladlynthetModTillgivenhet
BetydelseGlädjeMomentumTriumf
BeundranHarmoniMystifieradTrygghet
DynamiskHelhetNjutningUnderhållning
EmpatiHoppNyfikenhetUppenbarelse
EngagemangHoppfullNöjdUpplyst
EntusiasmHumorOmtänksamUpprymdhet
EudaimoniaHängivenhetOptimismUppskattning
EuforiHäpnadPassionVälvilja
ExtasIkigaiPositivVänlighet
FascinationInsiktRomansVänskap
FokuseradInspirationSamhörighetVärdighet
FredIntresseSatisfaktionVördnad
FridIverSjälvförtroendeÄventyr
FrihetJubelSkojÖdmjukhet
FrälsningJämlikhetSnällÖverflöd
FörkärlekKoherensSpontanitetÖverraskad

Personlig utveckling

Den stora frågan är hur man påbörjar processen med den personliga utvecklingen och tar sig upp i behovshierarkin.

Hur går man från ett lägre till ett högre medvetande, och hur går vi från att drivas av lägre behov som brist på pengar, kärlek och sex, till att växa som individer och manifestera kärlek?

Proaktiv eller reaktiv

Det första steget handlar om att välja att vara proaktiv eller reaktiv.

Att vara proaktiv innebär att vi människor tar ansvar för våra egna liv. Vårt beteende är ett resultat av våra beslut och inte våra omständigheter. Om våra liv motsvarar resultatet av våra omständigheter så beror det på att vi valt att låta sakerna kontrollera oss. Genom att ta ett sådant beslut blir vi reaktiva.

Du kan inte påverka andra människor eller din omgivning men du kan jobba med dig själv. Oavsett om det gäller karriär, pengar eller relationer så måste du ändra inställning. Du måste jobba på sådant du kan påverka och inte lägga energi på det som är utanför din kontroll.

Du behöver även inse att genom att känna bristbehov så leder det till negativa känslor. Detta är helt onödigt eftersom det i stort handlar om saker du inte kan påverka. Dessutom innebär brist att du kommer känna negativa känslor som avundsjuka, manipulation och hat, vilket i sin tur genererar en spiral av negativitet.

Den reaktiva modellen

Reaktiva människor påverkas ofta av deras fysiska miljö. Om vädret är bra så mår de bra. Om vädret är dåligt så påverkar det deras attityd och prestationer. Den reaktiva modellen bygger på att du måste vänta på kärlek från någon person, omständighet eller din miljö för att kunna känna känslan.

Alla är vi reaktiva och reagerar också varje dag. Frågan du måste ställa dig själv är, hur länge? Att korta ner tiden är det vi behöver jobba med. För den enda personen det påverkar i slutändan är dig själv.

Den proaktiva modellen bygger alltså på att du inte väntar på något utanför dig själv. Det handlar om att känna kärlek innan den manifesteras i någon person, omständighet eller miljö.

Inflytandecirkeln

Vad du väljer att lägga din energi på kommer påverka dina känslor och din personliga utveckling.

Alla har olika orosmoment i livet som hälsa, barn, kärlek, problem på jobbet med mera. Vi kan dock separera oss från de saker vi inte har någon kontroll över genom att skapa ”oros-cirkeln”.

När vi tittar närmare på de sakerna blir det uppenbart att det finns saker vi inte har någon riktig kontroll över men också andra saker som vi kan faktiskt kan göra någonting åt. Vi kan lista de sakerna vi kan göra någonting åt i vår ”inflytande-cirkel”.

Genom att bestämma vilken av cirklarna vi ska fokusera vår tid och energi på kan vi upptäcka graden för vår proaktivitet. Var du väljer att lägga dina ansträngningar och energi, kommer påverka dina känslor och personliga utveckling.

Tänker du vara ett offer för din omgivning och miljö? Eller tänker du vara en proaktiv människa som fokuserar dina ansträngningar på sådant du kan påverka?

Psykologisk projektion

Det finns ett psykologiskt begrepp som kallas projektion som innebär att man missuppfattar det som finns på ”insidan” som att det kommer från ”utsidan”. Det är en försvarsmekanism där egot förnekar negativa aspekter i oss själva och lägger över det på andra människor.

Oförmågan att hantera vissa aspekter av ens personlighet eller liv skapar ångest och hjälplöshet. Följaktligen, när de känner sig överväldigade av omständigheter eller deras ”jag” känner sig hotade av otillåtna inre skuggor, antar de projektion för att skydda sig från nöd och undvika lidande.

Ett exempel kan vara att någon anklagar dig för att vara självisk eller girig. I själva verket handlar det om att personen ifråga själv är väldigt självisk eller girig. Det innebär helt enkelt att en person som känner sig irriterad, kommer hitta saker att irritera sig på hos andra. En person som känner sig oälskad, kommer hitta skäl att ogilla andra, och någon som känner sig otillräcklig, kommer hitta skäl att kalla andra otillräckliga.

Insida och utsida

Det innebär att om vi lever i brist och negativa känslor hela dagarna så kommer vi projicera dessa negativa känslor på andra människor i vår omgivning. Det innebär att väldigt mycket kommer upplevas som hopplöst och negativt. Om vi känner oss irriterade, avundsjuka, otillräckliga, svartsjuka, missunnsamma eller andra negativa känslor kopplat till andra människor så innebär det att vi har dessa känslor på ”insidan” och projicerar dem på ”utsidan”.

Vad du känner inom dig symboliserar på många sätt ditt känslomässiga tillstånd. Om du bara ser negativa saker runt omkring dig som brist på pengar, kärlek och bekräftelse så kommer du leta efter brister i din miljö.

Det betyder naturligtvis även att detsamma gäller för positiva känslor. Om vi känner kärlek, tacksamhet, upprymdhet, förnöjsamhet på insidan så kommer vi manifestera det på utsidan.

Personer som älskar sig själva, kommer hitta kärlek i andra, precis som personer som är lyckliga med sig själva, kommer hitta detsamma i andra.

Manifestation

Det finns massa praktiska övningar och tips jag kan ge dig för att påbörja din personliga utveckling. Vi skulle exempelvis kunna skapa en personlig vision, skriva ner mål eller bestämma hur ditt liv ska se ut i framtiden.

Alla dessa delar är viktiga saker som jag kommer lägga fokus på i andra artiklar. Men oavsett vad du vill så gäller det i första hand att faktiskt fundera över vilka känslor du vill känna i framtiden?

De allra flesta av oss känner rädsla, oro och ångest till vardags och det har blivit en vana.

Vi känner igen känslan så mycket att vi vet exakt hur det känns.

Det första steget i den personliga utvecklingen handlar om att identifiera vilka känslor du lever med i vardagen och fundera över om du även vill projicera dem på andra i ditt liv? Än viktigare är att komma fram till om det är känslor som du vill leva med i framtiden?

Steg 1: Självmedvetenhet

För att komma igång med detta kan du till exempel börja att meditera. Meditation är ett utmärkt verktyg för att lättare bli uppmärksam på alla negativa känslor som du manifesterar i ditt liv. Du måste observera negativa känslor och negativa vanor som du vill förändra i ditt liv.

Steg 2: Vilka känslor vill du manifestera?

Det andra steget handlar om att bestämma vilka känslor du vill känna istället? Skulle du vilja känna frihet, kärlek, rikedom och lycka? Bestäm vilka känslor du vill manifestera i ditt liv och skriv ner dem.

Hur attraherar du en partner? Ta fram papper och penna, skriv ner allt du vill ha i den personen och bli den själv.

Steg 3: Hur du manifesterar

Det handlar om att ta ställning till om du ska vara reaktiv eller proaktiv?

Det handlar om att inte låta känslorna inträffa reaktivt utan att arbeta proaktivt med dina känslor genom meditation.

Många säger att de väntar på den rätte men det innebär att de lever reaktivt och väntar på att något ska förändras i omgivningen. Om de ska vänta tills något förändras i deras miljö i tron om att det ska ta bort tomheten de känner inom sig själva, innebär det att de inte skapar någon relation eller hittar den rätte utan blir ett offer för omgivningen.

Vi måste vända på ordningen. Istället för att vänta på den rätte, måste du känna kärlek och vara magneten som attraherar den rätte till ditt liv. Oavsett när, var och hur, blir du en vinnare genom att leva på det sättet.

Om du behöver något har du en brist, vilket innebär att du försöker forcera, kontrollera, förutsäga och överanalysera allting. Det är ett vanligt sätt många lever i sina relationer och jobb. Om du däremot är i ett tillstånd av tillväxt kommer du attrahera ditt bästa jag, det du sänder ut.

Kärlek

För att kunna älska någon, måste du först älska dig själv. Brist på kärlek leder exempelvis till avundsjuka, manipulation, svartsjuka och andra hemska känslor. Att älska sig själv betyder inte att du blir en självupptagen, narcissistisk person. Att älska dig själv handlar helt enkelt om att acceptera dig själv som den du är och tillåta dig att tycka om dig själv oavsett vilka fel och brister, inbillade eller verkliga, du anser dig ha.

Rikedom

För att kunna generera rikedom, så måste du först känna dig rik. Brist på rikedom leder till kontrollbehov, konkurrens, girighet och andra hemska känslor.

Det handlar om att ersätta dessa känslor. Framförallt är det viktigt att definiera vad det innebär att känna sig rik. Är det pengar du tänker på, eller finns det andra saker i livet som ger dig känslan av rikedom?

Lycka

För att kunna attrahera lycka, så måste du först känna dig lycklig.

För att kunna attrahera pengar, kärlek eller annat så måste du göra det från ett tillstånd av överflöd.

Vad betyder det? Hur du definierar lycka är en viktig nyckel.

Personlig transformation

Den personliga utvecklingen innebär att vi behöver transformeras från bristfälliga till fullständiga individer.

Vi måste sluta känna brist och negativa känslor och istället manifestera tillväxt och kärlek. Ett steg är att jobba från ”insidan-ut” och inte från ”utsidan-in”. Vår miljö och andra människor kan vi kanske inte påverka men vi kan jobba med oss själva. Att ändra vårt mindset och välja var vi ska lägga vår energi och kraft är saker som inte ska underskattas. Tvärtom lägger det grunden för hur vi vill att både jaget och omvärlden ska vara.

Vi behöver börja träna på att känna känslan inom oss innan vi hittar den positiva känslor hos andra i vår omgivning.

För det är nämligen så det fungerar när du jobbar proaktivt med detta. Då känner vi kärlek inom oss själva först, vilket kommer leda till att vi hittar kärlek i andra. Likadant med rikedom, glädje, inspiration med mera. Om du istället känner kärlek, entusiasm och medkänsla till andra så kommer du se det bästa hos andra också.

Plocka fram ditt bästa jag och var glad och visa upp dina bästa sidor och var ett exempel för andra. Det ligger i vår natur att spegla vår omgivning.

Vilka känslor vill du känna?

Analysera och observera de negativa känslor. Du kan säkert på ett väldigt enkelt sätt känna hur det känns när du har ångest, rädsla eller oro. Sedan är det dags att börja ersätta dessa känslor med högre känslor. Här kan det dock vara lite svårare. Hur manifesterar man till exempel högre känslor som kärlek, lycka och överflöd?

Det är lite sorgligt egentligen men det symboliserar problemet i vårt samhälle. Vi vet inte längre hur kärlek känns inombords. Vi är så vana vid negativa känslor att vi har blivit beroende av dem. Fråga dig hur ofta vi egentligen tränar på att känna positiva känslor. Jämför sedan med hur dagarna ser ut för vanliga människor och hur mycket negativt som manifesteras omedvetet.

Träna dig i att känna

Du måste lära dig att känna känslan av kärlek innan den visar sig i ditt liv. Men vad känner vi oftast i livet? Vi känner stress, oro och ångest för det mesta. De flesta har svårt att känna igen känslan av glädje och kärlek. De negativa känslorna är idag så starkt kopplade till vår överlevnad att faktiskt kan vara svårt att identifiera och känna andra känslor.

Det är dags att börja träna. Hur känns kärlek? Det handlar om att inkludera dessa moment inom meditationen och faktiskt börja dagen med alla dessa positiva känslor. Gör det en period, så kommer ditt liv förändras drastiskt.

Det är vad det handlar om. Vem vill du egentligen bli och vad vill du attrahera? Vad tydlig med vad du vill och bli det.

Hur är dina relationer?

Min teori är att man inte ska behöva jobba på ett förhållande. Naturligtvis handlar ett förhållande om att ge och ta, och alla behöver arbeta på, och investera i, sina relationer. Börjar du däremot ta din partner för given och förhållandet börjar gå på slentrian, behöver du göra en förändring. Behöver du däremot kämpa med ditt förhållande, är det troligtvis något som inte ”klickar”, det vill säga att det är något som inte fungerar.

Om både du och din partner tar ansvar för att ta med era bästa ”jag” in i förhållandet så leder det till positiv energi, tillväxt och högre värden.

Om du ännu inte har funnit ditt bästa jag, är det dags för dig att hitta det. För om du inte känner att du älskar dig själv och ditt liv, kommer det leda till reaktiva tillstånd och negativa känslor som rädsla, ilska, stress med mera. Ett tillstånd som dessutom innebär att omgivningen kontrollerar dina känslor och du lever som ett reaktivt offer.

Var lycklig i dig själv först

Den som inte saknar något och lever med förmågan att vara lycklig i sig själv behöver inte någon partner för att må bra. När du är lycklig och trivs med dig själv följer en naturlig lust att dela det med andra. Den känslan kan vara en konstant känsla i livet, när du väl har kommit över din brist och rädsla. Det är i det här tillståndet du kan få det optimala förhållandet och maximera din lycka tillsammans med en partner.

Så länge du utvecklas tillsammans med din partner och till exempel delar samma ideal, jobbar tillsammans, har självständighet och umgås, så har vi en utvecklande relation.

En relation so inte handlar om pengar, sex eller makt, blir istället någonting helt annat, en helt annan nivå där ni istället firar varandra. Förhållandet är därför inte något du ska behöva kämpa med, utan du ansvarar för att jobba med dig själv. Alla bör därför jobba med sig själva och sedan ta med sitt bästa jag. Var proaktiv.

Om du inte är ditt bästa jag, så ta ett steg tillbaka, fundera, omdefiniera och kom tillbaka i en ny och förbättrad version. Ta i stället hand om dina brister så de inte dyker upp i framtiden. Lämna det bakom dig och se istället framåt. Den som kommit över sitt ex, kommer inte titta tillbaka i frustration, utan kommer önska exet lycka till i framtiden. Den personen är inte längre kopplad till känslan, utan har kommit över den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Personlig utveckling: Hur du skapar goda vanor & bryter dåliga

Varför är det så att 4 % lyckas medan 96 % misslyckas. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla goda vanor, självdisciplin och visar hur du vinner (utan att ens försöka). Den är gratis. din e-post nedan så skickar jag e-boken.