Heisenberg

Vad är principer? Skillnaden mellan principer och värderingar

Den här texten är en fortsättning på inlägget om personliga värderingar. Med våra värderingar som bakgrund, kommer vi i det här inlägget kunna lära oss mer om begreppet princip, samt besvara eventuella ett antal frågor om våra principer.

Vad har du för principer?

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Vilka principer har jag?

Som jag tidigare konstaterade i inlägget ”Vad är värderingar? Värdet av att veta sina värderingar”, definieras värderingar som de övertygelser som styr eller motiverar våra attityder och handlingar. Dina värderingar fastställer hur du väljer, vad du tycker är viktigt, vad du uppfattar som rätt eller fel samt vad du eftersträvar. Några exempel på värderingar är frihet, oberoende, njutning, framgång, tradition och respekt.

Följaktligen är värderingar någonting subjektivt, personligt och individuellt. Värderingar är de övertygelser som är föränderliga och skiftande. Eftersom vi alla har olika värderingar, samt våra värderingar dessutom är rörliga och formbara, gäller det för att ta ett steg tillbaka och undersöka vilka de grundläggande principerna är, för att verkligen säkerställa att vi agerar i harmoni med dem.

Den främsta orsaken till mitt ökade intresse för begreppen värderingar och principer, är de upplevelser jag haft under min karriär. Jag har stött på ett antal utmaningar och motgångar i mitt arbetsliv, vilka jag sedan reflekterat över, för att kunna lära mig av dem inför framtiden.

I själva verket har det ofta handlat om olika moraliska avvägningar i mitt arbete, det vill säga de frågeställningar och utmaningar, vilka är svåra att kunna se från ett högre perspektiv. Mina personliga erfarenheter har gjort mig nyfiken på vilka fundamentala principer vi följer i livet. Jag vill helt enkelt kunna hantera alla utmaningar bättre i framtiden.

Vad är en princip?

En princip är en regel eller lag som är permanent. Principer är oföränderliga och universella, oavsett vilken situation de tillämpas för. Stora delar av min text baserar sig på boken om ”De 7 goda vanorna” (The 7 Habits of Highly Effective People), skriven av Dr Stephen R. Covey. I den boken beskriver Covey att en princip kan bli jämfört med en fundamental kraft i universum, lika verklig och oföränderlig som fysikens lagar. Han nämner till exempel gravitationen som ett exempel på en princip.

Reflektera över det som sker när du släpper ett föremål i golvet. Föremålet styrs helt och hållet av gravitationen när det faller. Den kraften går inte att ändra på och den är dessutom universell. Den påverkar föremålet på samma sätt, oavsett andra omständigheter. Yttre omständigheter kan ändra utfallet, men gravitationens påverkan är den samma.

Moral och princip

Moraliska regler är vad som i sin tur hjälper dig att urskilja vad som är rätt och vad som är fel, och därmed styr ditt beteende i livet. I boken ”Principles” beskriver Ray Dalio att principer är som grundläggande sanningar, vilka i sin tur utgör en bas i ditt beteende för att låta dig uppnå dina mål i livet. Varje dag står var och en av oss inför olika situationer där vi behöver fatta beslut. Har vi då goda principer för att kunna hantera de situationerna, kommer vi fatta bättre beslut, varvid det är möjligt att fatta snabbare beslut och få ett bättre liv som resultat av det.

Principer är den bas i våra personliga värderingar som är viktigast för oss. När till exempel din högsta värdering är ärlighet, är den bakomliggande principen att aldrig svika någon. Dina principer styr ditt liv och fungerar som dina moraliska livsregler. Eftersom principer är fasta, kan de ibland verka ganska stränga och oföränderliga.

Vad är skillnaden mellan principer och värderingar?

Det finns åtskilliga olika tolkningar av begreppen värderingar och principer. Det är till exempel inte alls ovanligt att man ser värderingar som principer i företagsvärlden eller vice versa. Men ibland kan diskussionen om värderingar och principer bli väldigt förvirrande.

Ponera att en person i företaget säger att deras högsta värdering är ”behandla andra som man själv vill bli behandlad”. Den här värderingen är snarare en helig princip och det är inte konstigt alls om man blir förvirrad med hur begreppen används och/eller blandas ihop.

Generellt sett definierar jag värderingar som det som många av oss upplever som oerhört viktigt (subjektivt), som till exempel, kärlek, hälsa, trygghet och framgång. Värderingar styr vårt beteende medan principer definieras som regler som leder till olika konsekvenser (objektivt).

Även om jag tidigare tog upp ett så konkret fenomen som gravitation som exempel på en princip, så vill jag hellre här tala om viktiga livsregler. Sådana livsregler som att behandla andra som man själv vill bli behandlad, något som är ett bra exempel på en princip. När du står inför ett svårt val, kan du som hjälpande metod tänka efter: ”Hur skulle jag själv vilja bli behandlad?”. Den frågan kan fungera som ett filter du har nytta av när du gör ditt val.

Dessutom är exemplet ovan mera konkret än att du säger: ”Jag värderar andra människor”. Visst låter detta fint, men om du i stället tänker på hur du vill bli behandlad och hur du behandlar andra, ja, då kommer du mycket närmare kärnan i det principer finns till för. Detta är en viktig skillnad som du behöver känna till.

Sammanfattningsvis är värderingar ett slags normer eller bedömningsgrunder som styr våra handlingar, medan principer är regler som styr beteendet. Värdering hjälper till att bilda principer och principer baserar sig på värderingar.

Orsak och verkan

Låt oss nu ta en titt på konkreta exempel för principer. Som en påminnelse är principer enligt Covey permanenta, oföränderliga, universella lagar eller regler. Enligt Dalio tjänstgör principerna dessutom som grund för ett beteende som ger dig det du vill ha ut av livet.

Vi börjar med att illustrera principen om orsak och verkan med några välkända exempel:

  • Karma: Att alla våra handlingar på ett eller annat sätt får konsekvenser.
  • Bibeln: Som man sår, får man skörda.
  • Jesus: Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
  • Gandhi: Mål och medel blir samma sak.

Eftersom vi är medvetna om hur livet förhåller sig till denna livsregel kan vi följaktligen lära oss vilka handlingar som leder till önskat resultat. Anta att du konstant äter ohälsosam kost. I något skede kommer din kropp därför att bli sjuklig eftersom din kropp är ett system som styrs av principer.

Om du äter hälsosamt och tränar regelbundet, ja, då kommer du tids nog att uppleva positiva förändringar i din kropp. Likväl, om du har stora drömmar och dagligen kämpar för att uppnå dem, så kommer du tids nog att erfara framsteg och uppleva hur du närmar dig dina drömmar. Det gäller alltså att vara seg och konsekvent!

Några exempel på värderingar och principer

Dr Covey menar att vi kontrollerar våra handlingar, men följderna av dessa handlingar styrs av principer.

Om du är medveten om dina principer så hjälper det dig att fastställa dina målsättningar och värderingar. De kan hjälpa dig att göra val i situationer som du upplever som motstridiga. Principer kan också fungera som behagliga och tröstande referenspunkt så att du aldrig känner dig osäker eller söker efter ett svar. Värderingar är däremot personliga övertygelser som kan förändras i takt med att kraven eller behoven förändras.

Visdom

Sann visdom är att veta vad man inte vet. Visdom är förmågan att se världen för vad den är, utan fördomar eller egna tolkningar, att kunna kombinera olika uppfattningar till en sammanhängande helhet för en bättre förståelse av världen. Jag anser att visdom är den högsta dygden.

Mod

Var oklanderlig med ditt ord. Gör alltid ditt bästa. Covey framhäver människans naturliga tendens att tänka i ”antingen / eller” termer. Vi tror att om vi är trevliga så kan vi inte vara tuffa eller envisa. Men faktum är att balansen mellan mod och omtanke är kärnan i verklig mogenhet och klokhet där alla inblandade drar nytta.

Vänlighet

Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vänlighet i vår interaktion med omvärlden lär oss att kunna kommunicera bättre, bland annat genom empatiskt lyssnande. Ju mer artighet, vänlighet, ärlighet och engagemang du visar en annan person, desto större förtroende byggs mellan dig och denna person.

Integritet

Ta ansvar för dina handlingar. Föregå med gott exempel. Lev som du lär. Integritet står för djup ärlighet och sanningsenlighet. Att ha integritet betyder att man gör det man säger att man ska göra, inte bara ger tomma löften. Integritet kommer alltid att vara viktigt, oavsett hur vår värld förändras.

Covey hävdar att principerna om integritet och ärlighet är en grund för ett förtroende som i sin tur är nödvändigt för såväl personlig utveckling som relationer mellan människor. Integritet i en verklighet som styrs av vårt ömsesidiga beroende betyder det att du ska behandla alla med samma uppsättning principer. Ditt beteende och dina handlingar är grunden för den tillit andra känner gentemot dig.

Ärlighet

Säg alltid sanningen. Ärlighet är att säga sanningen – med andra ord att anpassa våra ord till verkligheten. Integritet å sin sida är att anpassa verkligheten till våra ord – med andra ord att hålla löften och uppfylla förväntningar.

Till sist några ytterligare tankar

När du uttalar och förtydligar de principer som styr ditt liv och de mål du vill nå, så ger du syfte och innehåll till dina dagliga beslut. Du blir konsekvent i ditt beteende. Det som syns utåt är också vem du är innanför.

Dina principer blir även ett slags referenspunkter eller sjömärken när du navigerar dig vidare i livet. I grund och botten förändras principerna aldrig. Principerna är tidlösa och universella och fluktuerar inte från generation till generation.

Grundtesen för hur leva ett rikt, meningsfullt och ärligt liv handlar långt om att lära sig av sin historia men inte fastna i den, inte leva i sin historia, utan helt enkelt använda varje lärdom för att följande gång göra de rätta valen i varje enskild, utmanande situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.